Helping You Grow In Your Faith

Welcome to Queen of Peace Roman Catholic Community in Sarnia Ontario, Canada.

Under pastoral care of the Michaelite Fathers.

Because some people may be sick, have a compromised immune system, or feel uncomfortable returning to church, the dispensation of the obligation for Sunday Mass remains in effect until further notice.

 

From Sep 29, 2020 - September 2021 we begin the celebration of the Jubilee Year (100 years of the reception of the Michaelite Fathers).

Prayer to St. Joseph

Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed Joseph, to us too,
show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen

https://www.cccb.ca/evangelizatiocatechesis-catholic-education/celebrating-the-year-of-saint-joseph  

Modlitwa do św. Józefa.

Witaj, Stróżu Odkupiciela, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny. Tobie Bóg powierzył swego jedynego Syna; Tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. Błogosławiony Józefie, także nam, pokaż sobie jak ojca i prowadź nas ścieżką życia. Uproś dla nas łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas przed wszelkim złem. Amen

 

 

 

 

As of April 19, 2021

All masses are suspended 

 

 

 Because some people may be sick, have a compromised immune system, or feel uncomfortable returning to church, the dispensation of the obligation for Sunday Mass remains in effect until further notice. 

 

Mailing Address

 566 Rosedale Ave, Sarnia ON

N7V 1Z4

 Phone 519 337-7943

 Fax 519 491-1831

 E-Mail qofpeace@dol.ca

 

Weekday Masses

Monday 8am English

Tuesday 7pm Polish

Wednesday 8am English

Thursday 8am English

Friday 7pm Polish

Saturday 8am English

 

Divine Mercy Chaplet

* There will be no divine mercy during COVID-19

COVID - 19

Premier Ford announced that places of worship will be locked down as of 12:01 a.m. Monday, 19 April 2021. In the past when we had such restrictions, it was decided that such a limit of ten people is impossible to be carried out in a fair manner, with the question: who gets invited? The number ten includes the presider.

Therefore, in keeping with the directive of the provincial government and our previous practice, all churches in the Diocese of London will be closed to the public effective Monday with the following exceptions:

 1. Masses should be celebrated in the churches to pray for the needs of our people. Where possible, these celebrations may be live-streamed or recorded and up-loaded. One person may participate in the celebration to proclaim the reading(s) and Psalm, along with one instrumentalist and one cantor. Deacons do not assist at these Masses.
 2. Baptisms should be discouraged until the lock-down ends, but may be celebrated in danger of death.
 3. Celebrations of First Communion are deferred until the lock-down ends.
 4. Confessions should be discouraged until the lock-down ends, but may be celebrated if the pastor determines a serious need; to be determined on a case-by-case basis; to be celebrated only by appointment.
 5. Confirmations are to be deferred until the lock-down is lifted, but may be celebrated in danger of death.
 6. Weddings may proceed with the maximum number of ten people.
 7. Funerals may be celebrated with the maximum ten people allowed. 

Parish and other diocesan offices are to be closed effective Saturday, 17 April. Staff (clergy and lay) may report to work only for what is essential. Pastors are expected to monitor this. Notice has been that government agents may inspect offices at any time.

Halls may be opened only for essential social and mental health services (e.g., addiction services, blood-donor clinics, child care). Restrictions imposed by the government are to be followed. All sacramental preparation, RCIA and catechetical sessions shall be deferred or moved on-line.

I realize these new restrictions will be a hardship for many, especially as access to the sacraments is once again curtailed. I want to express my gratitude to you for the sacrifices you are making during the pandemic, and also to emphasize that we need to be strong in our commitment to follow all health and safety measures to do our part in stopping the spread of COVID-19. 

Through the intercession of our Blessed Mother and St. Joseph, may God protect us and keep safe all our health-care workers and those on the front lines who serve us.

 

Sincerely yours in Christ,

 

Most Rev. Ronald P. Fabbro, C.S.B.

Bishop of London

COVID-19

Premier Ford ogłosił, że miejsca kultu będą zamknięte od godziny 12:01 w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. W przeszłości, kiedy obowiązywały takie ograniczenia, zdecydowano, że taki limit dziesięciu osób jest niemożliwy do zrealizowania w jednym uczciwy sposób, z pytaniem: kto zostanie zaproszony? Liczba dziesięć obejmuje przewodniczącego.

Dlatego też, zgodnie z wytycznymi rządu prowincji i naszą wcześniejszą praktyką, wszystkie kościoły w diecezji londyńskiej będą zamknięte dla publiczności od poniedziałku, z następującymi wyjątkami:

 1. W kościołach należy odprawiać Msze św., Aby modlić się w intencji naszego ludu. Tam, gdzie to możliwe, obchody te mogą być transmitowane na żywo lub nagrywane i aktualizowane. W celebracji może uczestniczyć jedna osoba, która wygłasza czytanie (-a) i psalm, a także jeden instrumentalista i jeden kantor. Diakoni nie uczestniczą w tych Mszach.
 2. Chrztów należy odradzać do czasu zakończenia blokady, ale można je celebrować z niebezpieczeństwem śmierci.
 3. Obchody Pierwszej Komunii są odroczone do czasu zakończenia blokady.
 4. Należy odradzać spowiedzi do czasu zakończenia blokady, ale można je celebrować, jeśli proboszcz stwierdzi poważną potrzebę; do ustalenia indywidualnie dla każdego przypadku; obchodzić tylko po wcześniejszym umówieniu.
 5. Bierzmowanie należy odłożyć do zniesienia blokady, ale można je celebrować pod groźbą śmierci.
 6. Wesela mogą się odbywać w maksymalnej liczbie dziesięciu osób.
 7. Pogrzeby mogą być celebrowane przy maksymalnej dopuszczalnej liczbie dziesięciu osób.

Parafia i inne biura diecezjalne mają być zamknięte od soboty 17 kwietnia. Pracownicy (duchowni i świeccy) mogą zgłaszać się do pracy tylko w sprawach niezbędnych. Oczekuje się, że pasterze będą to monitorować. Zauważono, że agenci rządowi mogą w każdej chwili dokonać inspekcji biur.

Hale mogą być otwierane tylko dla niezbędnych usług w zakresie zdrowia społecznego i psychicznego (np. Usługi dla osób uzależnionych, kliniki krwiodawstwa, opieka nad dziećmi). Należy przestrzegać ograniczeń nałożonych przez rząd. Wszelkie przygotowania sakramentalne, RCIA i sesje katechetyczne powinny być odroczone lub przeniesione on-line.

Zdaję sobie sprawę, że te nowe ograniczenia będą dla wielu uciążliwe, zwłaszcza że dostęp do sakramentów został ponownie ograniczony. Pragnę wyrazić Wam wdzięczność za poświęcenia, jakie ponosicie podczas pandemii, a także podkreślić, że musimy być zdecydowani w przestrzeganiu wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny, aby przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Niech Bóg, za wstawiennictwem naszej Błogosławionej Matki i św. Józefa, nas strzeże i chroni wszystkich naszych pracowników służby zdrowia oraz tych, którzy służą nam na pierwszej linii frontu.

Szczerze oddany w Chrystusie,

Ks. Ronald P. Fabbro, C.S.B.

Biskup Londynu

Check what is happening

Parish Bulletin

About Us

Queen of Peace parish is called by Jesus Christ to know, love and serve Him.  Our mission is to be a welcoming Catholic community by living our faith more fully, sharing our faith freely, and transforming our world through Christ by the power of the Holy Spirit.

 

The foundation of our parish is strengthened through worship and the sacraments and to serve all in the name of Christ Jesus by building a community of mutual respect.

We strive to deepen our relationship with Christ and to meet the needs of others through a variety of ministries that include evangelization, education, spiritual enrichment and service in our community.

Guided by the example of Jesus Christ, we seek to do small things well for the glory of God and to support one another in all things.

Lots of Ways to Get Involved.

Baptism

Marriage

First Communion

Confirmation

Priesthood

Parish News

Family of Parishes / Rodzina Parafii

See attached information on Family of Parishes Bulletin-18-April-21-rev-1Download Zobacz załączone informacje o rodzinie parafii Polish-Bulletin-18-April-21-rev-1Download

What is a Family of Parishes?

Diocesan Directives for Family of Parishes WHAT-IS-A-FAMILY-OF-PARISHES-rev-1Download Dyrektywy diecezjalne dla rodzin parafii Polish-WHAT-IS-A-FAMILY-OF-PARISHES-rev-1Download

March 23 Family of Parish Meeting Minutes

Click on the link below to open the March 23 minutes for the Family of Parish Meeting FoP-Transition-Team-Minutes-23-Mar-2021Download Kliknij poniższy link, aby otworzyć 23 marca minuty spotkania Rodziny Parafialnej...

Bishop Fabbro letter on Bill C-7

See Bishop Fabbro's attached letter to Faithful Regarding Support to Health Care Professionals, and note below for parishioners to contact their MPP on the passing of Bill C-7 access to euthanasia and assisted suicide. Now that Parliament has passed Bill C-7 access to...

February 16 Family of Parishes Transition Team minutes

Click on the link below to open the English minutes of the Family of Parishes Transition Team of February 16, 2021 FoP-Transition-Team-Minutes-16-Feb-21Download RODZINA PARAFII ZESPÓŁ PRZEJŚCIOWY MINUTY 16 lutego 2021 r...

Parishioner Feliksa Jaremak

Our Parishioner, Feliksa Jaremek, passed away last week. Eternal rest grants unto her, o Lord, and let perpetual light shine upon her. May the souls of faithful departed, through the mercy of God, rest in Peace. W ostatnim tygodniu, odeszła do Pana, długoletnia...

Letter from Bishop on Church Reopening

With the removal in Ontario of lockdown, and Sarnia being classified as Orange, the Bishop has given permission to begin opening churches as of the first weekend of lent. As such Queen of Peace will be opening Saturday February 20, 2021 at 5pm following similar...

From The Father J. Pucka Memorial Fund

The Fr. J. Pucka Memorial Fund wishes to congratulate the following students attending college or university who were awarded scholarships for 2020/21:Miss. Anna Derech, Miss. Natalie Holley, Mr. Adam Daniel Gronowski, Miss. Frances Ozburn. The F. Pucka Memorial Fund...

Streamlined Mass

Priests from our family of parishes will also be celebrating streamlined masses at the South Zone Parishes on a rotating basis. Please see: www.sbsjolm.dol.ca www.sbsjolm.dol.ca

COVID-19 Update # 17 from Bishop Fabbro

Extension of the Dispensation from the Sunday Obligation Since the effects of the pandemic continue in our daily lives, including the lock-down and the need for wearing masks and maintaining physical distancing, Bishop Fabbro hereby extends the dispensation from...